Semper Polonia

Stypendium fundacji „Semper Polonia”

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie informuje, iż Fundacja „Semper Polonia” rozpoczęła nabór stypendystów na semestr wiosenny roku akademickiego 2012/2013, który będzie trwał w dniach 1 – 20 marca 2013.

O stypendium SEMPER POLONIA mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają wymagania Regulaminu Stypendialnego Fundacji „Semper Polonia”:

 •  posiadają narodowość polską lub mogą wykazać swoje polskie pochodzenie;
 • ukończyli szkołę średnią z polskim językiem nauczania;
 • mieszkają poza granicami Polski od co najmniej 15 lat;
 • studiują na Litwie;
 • studiują w szkołach wyższych wydających dyplomy uznawane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki RL;
 • osiągają w nauce wyniki co najmniej dobre;
 • posługują się językiem polskim w stopniu dobrym;
 • aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polskiego lub biorą udział w przedsięwzięciach promujących Polskę;
 • nie posiadają stałego zatrudnienia;
 • nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej polskiej organizacji społecznej lub instytucji rządowej;
 • nie ukończyli 24 roku życia w momencie składania pierwszego wniosku o przyznanie stypendium.

W Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym (ZESS) należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium Fundacji,
 • zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające ukończenie przez kandydata danego roku studiów wraz z ocenami i średnią za ostatni semestr;
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość otrzymywanego stypendium;
 • raport z działalności na rzecz środowiska polonijnego potwierdzony przez przedstawiciela organizacji polonijnej, w której student działa;
 • osoby ubiegające się o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA na I rok studiów dodatkowo dołączają poświadczoną kopię świadectwa maturalnego wraz z wykazem ocen za ostatni rok nauki w szkole średniej.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Stypendialnym Fundacji wnioski stypendialne wraz z pozostałą dokumentacją można składać wyłącznie za pośrednictwem
Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Stypendialnego SEMPER POLONIA: http://stypendia.semperpolonia.pl.

W przypadku pytań i ewentualnych problemów prosimy o kontakt z koordynatorem projektów Fundacji „Semper Polonia” p. Dorotą Guz: [email protected]

Więcej informacji, regulamin stypendialny oraz instrukcję ZESS można znaleźć na stronie: www.semperpolonia.pl

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone