Stypendium MNiSW

Studenci, którzy zaliczyli I, II rok studiów I stopnia i I rok studiów II stopnia bez zadłużeń oraz nie powtarzają roku, mogą ubiegać się o stypendium dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania przyznawanych przez MNiSW RP.

  • Kandydat winien spełniać następujące warunki:
  1. polskie pochodzenie;
  2. nie ukończony 30 rok życia;

 

  • Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
  1. kserokopię dokumentu tożsamości;
  2. kserokopię legitymacji studenckiej (polskiej);
  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie – Karta Polaka lub świadectwo urodzenia przetłumaczone na język polski;
  4. oświadczenie kandydata, że nie pobiera stypendium przyznanego przez inny polski organ administracji publicznej lub polską organizację pozarządową;
  5. oświadczenie kandydata, iż nie posiada polskiego obywatelstwa
  6. prośbę przelania stypendium na konto bankowe (nr. konta bankowego)

 

Oświadczenia do pobrania na stronie : www.uwb.lt
 
Wymienione dokumenty należy składać do 10 listopada 2017 roku

u administratora (pok. 313).
 
Tłumaczenie dokumentu

Oświadczenie – MNiSW

Oświadczenie2

Zaświadczenie – MNiSW

Zaświadczenie – MNiSW (magisterskie)

Stypendium MNiSW – Nr konta

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone