Stypendium rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Aby ubiegać się o stypendium trzeba mieć zaliczony rok studiów!

Stypendium może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o który mowa w przepisach o sporcie.

 

Warunkiem przystąpienia do rankingu jest wypełnienie i zarejestrowanie odpowiedniego wniosku w USOSweb UwB, a następnie złożenie go w wersji papierowej na Wydziale (wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen do 4 miejsc po przecinku – obowiązkowym tylko dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli poza Wydziałem).

Średnią ocen do stypendium rektora oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 4 i 5  Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Do średniej z danego roku studiów wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć dydaktycznych) wymaganych odpowiednio do zaliczenia roku studiów. Przy wyliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się oceny kwestionowanej w trybie § 24 Regulaminu Studiów UwB. W takim przypadku do średniej wlicza się ocenę zweryfikowaną w trybie zaliczenia/egzaminu komisyjnego.

Student przebywający na urlopie może ubiegać się o stypendium rektora.

Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu na jaki zostało przyznane, pozostała do wypłaty kwota stypendium jest wypłacana jednorazowo – przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

 

Zasady punktowania wniosków od roku akademickiego 2020/2021

Stypendium rektora przyznawane jest nie więcej niż 10% najlepszych studentów na danym kierunku na podstawie list rankingowych, które sporządza się według sumy punktów stosownie do poniższego wzoru:

Sp=Śr*100+O

Gdzie:

SP – suma punktów uzyskanych przez studenta

Śr – średnia ocen studenta

O – suma punktów uzyskanych za osiągnięcia (wykaz osiągnięć znajduje się w § 27 Regulaminu)

Komunikat nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 listopada 2020 r.
Komunikat nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2020 r.
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone