Regulamin

Regulamin Biblioteki i korzystania ze sprzętu komputerowego, znajdującego się w Czytelni Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku

Przepisy ogólne:

 1. Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni wszystkim zainteresowanym.
 2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają:
  1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. Studenci Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.
  3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku ich uszkodzenia lub zagubienia, czytelnik zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszty konserwacji. Bibliotekarz może przyjąć od czytelnika jako ekwiwalent za zgubioną książkę inne wydawnictwo, spełniające wymogi polityki gromadzenia zbiorów Biblioteki.
  4. Wszelkich informacji dotyczących korzystania ze zbiorów i katalogu udziela bibliotekarz.
  5. Po zakończeniu roku akademickiego lub w przypadku przerwania studiów, studenci Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie zobowiązani są uzyskać na karcie obiegowej pieczątkę i podpis pracownika Biblioteki, stwierdzający uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki.
  6. W przypadku odejścia z Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie pracownicy zobowiązani są uzyskać na karcie obiegowej pieczątkę i podpis pracownika Biblioteki, stwierdzający uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki.
  7. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.

Czytelnia:

 1. Osoby korzystające z Czytelni Biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie obowiązuje:
  1. Pozostawienie u bibliotekarza na czas korzystania z Czytelni legitymacji studenckiej lub innego ważnego dowodu tożsamości,
  2. Zajmowanie wyznaczonego przez bibliotekarza miejsca w czytelni,
  3. Zachowanie ciszy i porządku w Czytelni.
  4. Czytelnik samodzielnie wyszukuje w katalogu komputerowym sygnatury książek i wypełnia rewersy. Informacji dotyczących z korzystania programu komputerowego udziela bibliotekarz.
  5.  Jednorazowo realizowanych jest 5 rewersów. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może określić inną ilość rewersów.
  6.  Czasopisma wyłożone w Czytelni są udostępniane na tych samych zasadach co pozostałe zbiory Biblioteki.
  7.  Książki i czasopisma mogą być wyniesione z Czytelni tylko za zgodą bibliotekarza.

 

Wypożyczalnia:

 1.  Zapisu do Wypożyczalni dokonuje się na podstawie:
  1. legitymacji studenckiej – studenci,
  2. dowodu osobistego – pracownicy.
  3.  W momencie wypożyczania książek czytelnik jest informowany o obowiązującej go dacie zwrotu. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu o 30 dni konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 60 dni od momentu zwrotu wypożyczonych książek. W przypadku czytelników przetrzymujących wypożyczone książki przez okres dłuższy niż 30 dni konto może być zablokowane na okres 6 miesięcy. Czas karnej blokady nie obejmuje przerwy wakacyjnej i przerw międzysemestralnych.
  4.  Wpisu do formularza Czytelnika wypożyczanych książek dokonuje bibliotekarz.

Pracownia Komputerowa:

 1.  Stanowiska komputerowe w Czytelni zostały zainstalowane w celu samodzielnego korzystania ze źródeł informacji w Internecie.
 2.  Ze sprzętu komputerowego w Czytelni mogą korzystać wyłącznie studenci i pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.
 3.  Po wejściu do Czytelni (Pracowni Komputerowej) należy pozostawić bibliotekarzowi dokument tożsamości, który zostanie zwrócony po zakończeniu pracy z komputerem.
 4.  Dostęp do Internetu jest bezpłatny, maksymalny czas pracy z komputerem wynosi dwie godziny.
 5.  Zabrania się korzystania ze sprzętu komputerowego w celach zarobkowych, do prowadzenia gier i zabaw, przeglądania stron naruszających normy etyczne oraz wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 6.  Korzystać można ze wszystkich zainstalowanych programów komputerowych. Instalowanie innych programów i dokonywanie zmian w istniejących programach jest niedopuszczalne.
 7.  Zabronione jest instalowanie i używanie własnych nośników elektronicznych bez zgody bibliotekarza.
 8.  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu komputerów należy zgłosić bibliotekarzowi.
 9.  Za wydruki komputerowe pobierana jest opłata według aktualnego cennika.
 10.  Po zakończeniu korzystania ze sprzętu komputerowego należy usunąć zainstalowane na dysku podczas pracy pliki w edytorze tekstowym.
 11.  W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 12.  Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia.

Internet Bezprzewodowy:

 1. Zabrania się korzystania z Internetu bezprzewodowego w celach zarobkowych, do prowadzenia gier i zabaw, przeglądania stron naruszających normy etyczne oraz wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. Zabrania się ściągania plików multimedialnych (filmów, muzyki).
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone