Studia

Informacja dla studentów o rekrutacji uzupełniającej Erasmus+ 2022/2023


Rekrutacja dotyczy wyłącznie studentów drugiego roku studiów licencjackich oraz
pierwszego roku studiów magisterskich


Ogłoszona jest rekrutacja na wyjazd na studia do Bratysławy (Słowacja) na Comenius University in
Bratislava w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w semestrze letnim 2022/2023 roku
akademickiego.


Rekrutacja na Filii UwB w Wilnie Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym przebiega w dwóch etapach:
1. złożenie formularza zgłoszeniowego
2. rozmowa kwalifikacyjna


Uwaga! Ważne terminy:
od 03.10.2022 r. do 21.10.2022 r. – przyjmowanie wniosków (formularzy zgłoszeniowych) od zainteresowanych studentów
od 22.10.2022 r. do 29.10.2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne ze studentami


Ad 1. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza przesłanie formularza do Koordynatora Programu Erasmus+ na adres mailowy [email protected]. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce Erasmus+ na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku


https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/Formularz%20zgloszeniowy%20SMS%202022-2023.doc


Formularz powinien być wypełniony, wydrukowany, podpisany przez kandydata, zeskanowany (lub czytelnie sfotografowany) oraz przesłany na podany wyżej adres mailowy Koordynatora Programu Erasmus+. Oryginał powinien być złożony w Sekretariacie Filii UwB w Wilnie. Po przesłaniu formularza, student w ciągu dwóch dni roboczych otrzyma mailową odpowiedź potwierdzającą złożenie formularza. Gdyby nie było takiej odpowiedzi, to student jest proszony o ponowny kontakt. .


Formularze złożone po wymaganym terminie mogą nie być rozpatrywane.


Ad 2. Rozmowa kwalifikacyjna- o terminie i innych szczegółach rozmowy kwalifikacyjnej zostaną mailowo poinformowane osoby, które w wymaganym terminie złożą formularz zgłoszeniowy.


Komisja kwalifikacyjna może poprosić o złożenie dodatkowych dokumentów oraz korektę i/lub uzupełnienie formularza.


Dodatkowa informacja- studenci mogą otrzymać wyższe stypendium na każdy miesiąc pobytu, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (posiadają prawo do stypendium socjalnego na Uniwersytecie w Białymstoku) lub są uznane (w świetle uchwały nr 2624 Senatu UwB) za osoby z niepełnosprawnościami. Szczegóły powyższej informacji można sprawdzić w Zasadach rekrutacji 2022/2023. Osoby z niepełnosprawnościami mogą również starać się dodatkową pomoc finansową- więcej informacji można uzyskać w Dziale Współpracy Międzynarodowej UwB.


Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach Erasmus+ powinny zapoznać się z Zasadami rekrutacji 2022/2023: https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/Zasady%20kwalifikacji%20SMS%202022-2023.doc


Więcej informacji o programie Erasmus+, szczegółowe zasady rekrutacji oraz stawki stypendium można znaleźć na stronie https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms


ARCHIWUM

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone