Historia

 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku powstał na mocy decyzji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RP (DSW-2-0412/ /JB/05 z dnia 25 kwietnia 2006 roku), Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (BDG-0131-3409-06 z dnia 9 marca 2006 roku), rządu Republiki Litewskiej (uchwała 633 z dnia 19 czerwca 2007 roku) oraz Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy (Pozwolenie na studia Nr 002011 z dnia 8 sierpnia 2007 roku oraz Pozwolenie na studia Nr 002508 z dnia 4 września 2014). Według prawa litewskiego jednostka jest pierwszą filią uczelni zagranicznej na Litwie oraz pierwszym zamiejscowym wydziałem uczelni polskiej poza jej granicami.

 

Wejście Litwy i Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło nowe możliwości w szkolnictwie wyższym. Inicjatywa powołania Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku (dalej UwB) była podjęta przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w latach 2004-2007 i skierowana przede wszystkim do Polaków na Litwie. Polska mniejszość na Litwie posiada niski poziom wykształcenia. Wynika to z zaszłości historycznych – po wojnie cała inteligencja musiała wyjechać z Wileńszczyzny do Polski albo na Zachód. Ci, co nie wyjechali, w pierwszych latach powojennych zostali represjonowani na Wschód. Po wojnie pozostał tu element polski wywodzący się głównie z warstw robotniczych i chłopskich, niemających wyższego wykształcenia. Ostatnie krajowe powszechne spisy ludności wykazały, że poziom wyższego wykształcenia polskiej mniejszości na Litwie był dwukrotnie niższy od średniej krajowej, co pokazuje poniższa tabela:

 

Poziom wykształcenia mniejszości narodowych na Litwie

 stat

Źródło: Departament Statystyki Litwy

 

Według spisu ludności z 2001 roku wskaźnik ten dla polskiej mniejszości na Litwie było 63 Polaków z wyższym wykształceniem na 1000 Polaków powyżej 10 roku życia, zaś średnia krajowa na Litwie – 126 osób z wyższym wykształceniem na 1000 mieszkańców Litwy powyżej 10 roku życia. Wszystkie mniejszości narodowe i etniczne na Litwie, poza romską, mają wskaźnik bliski krajowemu. Niski wskaźnik wyższego wykształcenia polskiej mniejszości ma przełożenie na zwiększony wzrost zjawisk patologicznych (bezrobocie, niższy dobrobyt, alkoholizm, przestępczość) w regionach jej zamieszkania. Dlatego też uważamy, że dodatkowa oferta studiów na Filii UwB w Wilnie skierowana generalnie dla tej mniejszości, pozwoli zmniejszyć dysproporcje w poziomie wykształcenia i poprawi ogólną sytuację mniejszości polskiej.

 

Według spisu ludności z 2011 roku wskaźnik wyższego wykształcenia dla polskiej mniejszości wyniósł 138 wobec średniej krajowej 212 (niższy 1,54 razy) i nadal był najniższym spośród mniejszości zamieszkałych na Litwie, z wyjątkiem mniejszości romskiej.

 

Powołanie wileńskiego Wydziału zamiejscowego UwB lub inaczej wileńskiej Filii UwB (według prawa litewskiego) jest ogromnym sukcesem Uniwersytetu w Białymstoku, dyplomacji polskiej i litewskiej oraz polskiej mniejszości na Litwie. Decyzje podjęto latem 2007 roku, a 1 października rozpoczął się pierwszy rok akademicki, na który przyjęto 177 studentów. Pierwsza rekrutacja była bardzo trudna ze względu na to, że decyzje władz litewskich zapadły dopiero w sierpniu 2007 roku, gdy na litewskich uczelniach rekrutacja była już zakończona. Podczas pierwszego roku studiów Filia musiała rozwiązać wiele spraw organizacyjnych i prawnych, dotyczących bazy materialno-technicznej, opodatkowania, statusu studenta Filii i ulg podatkowych. Znaczną część tych problemów udało się rozwiązać dzięki dobrej woli władz litewskich, a tam gdzie jej zabrakło, problemy nie zostały rozwiązane do dziś. Jako przykład problemów, które udało się rozwiązać, trzeba podać Rozporządzenie ministra oświaty i nauki Litwy (Nr. ISAK-249 z dnia 7 lutego 2008 roku) zezwalające na wydanie litewskich legitymacji dla studentów filii zagranicznych na Litwie. Decyzja ta, dzięki pismu z Komisji Europejskiej, pozwoliła na przyznanie naszym studentom takich samych ulg na transport, opiekę zdrowotną i socjalną, jakie mają studenci państwowych i niepaństwowych uczelni litewskich. Pozostał jednak nierozwiązany problem odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych (2%) na wileńską Filię, gdyż nie posiada ona statusu pozwalającego, według prawa litewskiego, przyjąć takie darowizny, jak pozostałe uczelnie na Litwie.

 

Latem 2014 roku Wydział otrzymał wymagane pozwolenia na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomia. W roku akademickim 2014/2015 zostało przyjętych na kierunku Ekonomia II stopnia – 51 studentów, na kierunku Ekonomia 1 stopnia 64 studentów, na kierunku Informatyka – 34 studentów.

 

Na Wydziale działa biblioteka dysponująca około 6 tys. książek oraz ponad 30 tytułami wydawnictw periodycznych. Biblioteka posiada zdalny dostęp do elektronicznych baz danych prenumerowanych przez UwB.

 

Obecnie (jesień 2016 r.) na Wydziale studiuje 405 studentów. 10% najlepszych studentów otrzymuje stypendia naukowe w wysokości 400-550 PLN miesięcznie, za dobre wyniki w nauce około 120 studentów otrzymuje stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w wysokości 1000 EUR za rok akademicki, studenci pochodzący z biednych rodzin otrzymują stypendia socjalne w wysokości 114 EUR miesięcznie od Ministerstwa Nauki i Oświaty Republiki Litewskiej.

 

Na Wydziale działają trzy studenckie Koła Naukowe – Koło Naukowe Ekonomistów im F. Hayeka, Koło Naukowe Informatyków im. J. Neumanna. I Koło Naukowe Europeistyki im. R. Schumana. Studenci Wydziału każdego roku biorą udział w wymianie studenckiej Erasmus. Corocznie Samorząd Studencki organizuje święta studenckie Otrzęsiny, Juwenalia itp. W ramach ostatnich Juwenaliów w 2014 roku w Forum Palace wystąpił zespół ENEJ, zaś w 2016 roku zespół FEEL. Na Wydziale działają teatr studencki i kluby sportowe siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, wschodnich sztuk walki Niat Nam.

 

W okresie 2007-2016 studia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym ukończyło 550 absolwentów, z których ogromna większość podjęła pracę na Wileńszczyźnie. Wszystkie dyplomy zostały pozytywnie nostryfikowane przez władze litewskie. Nasi absolwenci pracują jako księgowi, menadżerowie, programiści, administratorzy sieci, prowadzą własne przedsiębiorstwa. Według danych Ministerstwa Nauki i Oświaty Republiki Litewskiej za 2016 rok tylko 4 absolwentów naszego Wydziału jest zarejestrowanych jako bezrobotni na Giełdzie Pracy (co stanowi około 1% absolwentów). Ci młodzi, wykształceni ludzie tworzą tzw. średnią klasę, która jest największym bogactwem społeczeństwa – wielu z nich ma własne przedsiębiorstwa i stworzyło miejsca pracy nie tylko dla siebie, ale również i dla innych.

 

Największym problemem Filii jest brak własnej siedziby, co nie pozwala na uruchomienie nowych kierunków studiów. Jesienią 2008 roku instytucja wyższej użyteczności publicznej Universitas Studiorum Polona Vilnensis przekazała w darowiźnie dla Uniwersytetu w Białymstoku przeznaczoną na potrzeby wileńskiej Filii nieruchomość przy ul. Aguonų 22. W roku 2009 Wydział otrzymał stosowne pozwolenia na budowę siedziby na tej posesji, jednak brak miejsc parkingowych nie pozwolił przy tej działce rozpocząć budowę nowej siedziby Filii. W 2014 roku Senat UwB podjął uchwałę o sprzedaży nieruchomości przy ul Aguonų 22 i z pozyskanych środków nabycie nowej nieruchomości, w celu zbudowania siedziby dla wileńskiej Filii.

 

Nie zważając na trudności lokalowe Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie jesienią 2014 roku podjął prace przygotowawcze, mające na celu uruchomienie studiów na kierunku Europeistyka w 2015 roku i otrzymał stosowne pozwolenia od władz polskich i litewskich. W 2015 roku na kierunek Europeistyki zostało przyjętych 38 studentów, zaś w 2016 roku – 30 studentów. Po ukończeniu studiów Europeistyka absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie, jako urzędnik, dziennikarz, doradca, specjalista do spraw projektów europejskich. Ten kierunek studiów ma też na celu wzmocnienie wartości europejskich wśród polskiej mniejszości na Litwie.

 

Obecnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie prowadzi 3 kierunki studiów na poziomie licencjackim (bakałarza) – Ekonomia, Europeistyka i Informatyka. Studia trwają 3 lata i odbywają się w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej 135. Po ukończeniu tych studiów absolwent może wstąpić na naszej Filii na studia magisterskie z Ekonomii, które trwają 2 lata. Podczas ostatniej rekrutacji jesienią 2016 roku na Wydział Ekonomiczno-Informatyczny zostało przyjętych nowych 120 studentów.

2017 Wszystkie prawa zastrzeżone