Indywidualna organizacja studiów (IOS)

Przed wystąpieniem o IOS student zapoznaje się z informacją na temat IOS przedstawioną w par. 18 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Zgoda na IOS jest udzielana w przypadkach wymienionych w par. 18 ust. 1 Regulaminu Studiów, w tym:

a) wychowanie dziecka

b) bezrobotny rodzic

c) nieżyjący rodzic

d) niepełnosprawność lub przewlekłe problemy zdrowotne.

 

Pomimo przyznania IOS student ma obowiązek uczęszczania na niektóre przedmioty: wykaz przedmiotów obowiązkowych. IOS zwalnia tylko z obowiązku uczęszczania na pozostałe przedmioty przewidziane planem studiów.

 

Etapy przyznania IOS

  1. Student składa do Prodziekana ds. dydaktycznych Podanie o indywidualna organizację studiów (IOS). W podaniu podaje powód i załącza dokument potwierdzający powód. Wniosek musi być złożony nie później niż 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego lub semestru.
  2. Prodziekan ds. dydaktycznych podejmuje decyzję czy udzielić zgody na IOS.
  3. W przypadku otrzymania zgody na IOS student uzgadnia z prowadzącymi sposób zaliczenia tych zajęć, na które nie ma obowiązku uczęszczać z powodu IOS. W tym celu student wypełnia tą tabelę i zbiera podpisy prowadzących. W kolumnie 3 może być wpisana formuła “na ogólnych zasadach” (co oznacza tak jak pozostali studenci bez IOS) lub wymienione inne konkretne zasady.
    Przy uzgadnianiu z prowadzącymi student przedstawia prowadzącemu kopię zgody na IOS udzieloną przez Prodziekana ds. dydaktycznych.
    W przypadku, gdy prowadzący będzie prowadził zajęcia tylko w semestrze letnim, student uzupełnia tabelkę w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru letniego.
  4. Student przedstawia tabelkę do zatwierdzenia Prodziekanowi ds. dydaktycznych w ciągu 30 dni od uzyskania zgody na IOS. W przypadku niedotrzymania terminu 30 dni zgoda na IOS może być cofnięta.

 

2019 Wszystkie prawa zastrzeżone