Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/23
Ekonomia – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

– Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki, wymagany poziom szkolny lub państwowy.

– W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu.

– Nie punktowane kryterium dodatkowe – wymagana ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna).

– W przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów

– Wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13.

– Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011).

– Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku z egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2.

– Maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.


Ekonomia – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę następujący kandydaci:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub innych studiów na poziomie odpowiadającym 6. lub 7. poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji) na kierunkach należących do obszaru nauk społecznych,

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

– wynik testu z języka polskiego – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia w języku innym niż polski lub nie posiadają oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,Informatyka – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

– Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie informacyjne – wymagany poziom szkolny lub państwowy.

– W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu.

– W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie maturalnym, wskazanym przez kandydata.

– Nie punktowane kryterium dodatkowe – wymagana ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna).

– W przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie, decyzję  o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów

– Wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13.

– Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach  stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011).

– Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku z egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2.

– Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 113.

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne  uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.


Europeistyka – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

– Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu historia lub matematyka, wymagany poziom szkolny lub państwowy.

– W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z historii będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu.

– Nie punktowane kryterium dodatkowe – wymagana ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna).

– W przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów

– Wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13.

– Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011).

– Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku z egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2.

– Maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone