Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/19
Ekonomia – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

– Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki, wymagany poziom szkolny lub państwowy.

– W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu.

– Nie punktowane kryterium dodatkowe – wymagana ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna).

– W przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów

– Wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13.

– Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011).

– Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku z egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2.

– Maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.


Ekonomia – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę następujący kandydaci:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich), na kierunkach należących do obszaru nauk społecznych. W przypadku pozostałych obszarów wiedzy decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna,

– zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia (w przypadku braku oceny z przedmiotu Mikroekonomia w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, kandydat na studia powinien zaliczyć dany przedmiot na 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Ekonomia),

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów,

– w przypadku kandydatów, u których w dyplomach oceny są w skali dziesięciopunktowej, ocena na dyplomie i średnia arytmetyczna ze studiów dzieli się przez 2,

– w przypadku kandydatów posiadających dyplomy wydane nie przez uczelnie wyższe Rzeczypospolitej Polski, obowiązuje test z języka polskiego.


Informatyka – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

– Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie informacyjne – wymagany poziom szkolny lub państwowy.

– W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu.

– W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie maturalnym, wskazanym przez kandydata.

– Nie punktowane kryterium dodatkowe – wymagana ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna).

– W przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie, decyzję  o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów

– Wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13.

– Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach  stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011).

– Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku z egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2.

– Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 113.

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne  uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.


Europeistyka – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

– Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu historia lub matematyka, wymagany poziom szkolny lub państwowy.

– W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z historii będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu.

– Nie punktowane kryterium dodatkowe – wymagana ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna).

– W przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów

– Wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13.

– Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011).

– Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku z egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2.

– Maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.

2019 Wszystkie prawa zastrzeżone