Komunikat Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie składania wniosków o świadczenia z funduszu stypendialnego w stanie epidemii

1. W stanie epidemii obsługa wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego będzie prowadzona wyłącznie przez system stypendialny w USOSweb UwB.
2. Wnioski o przyznanie świadczenia powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB wraz z załącznikami potwierdzającymi ten wniosek.
3. Świadczenie może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego, oraz doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego
4. Podstawą ubiegania się o świadczenie może być w szczególności utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
5. Zespoły stypendialne rozpatrują złożone wnioski w najszybszym możliwym terminie zgodnie z zasadami wskazanymi w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku jak też w oparciu o Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 23 marca 2010 roku z późn. zm. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
6. Uczelnia powiadamia studenta o podjętej decyzji na adres e-mailowy wskazany na koncie studenta w systemie USOSweb UwB.
7. Po ustaniu stanu zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie, student i doktorant, który zarejestrował wniosek wraz z załącznikami o świadczenie i je otrzymał, zobowiązany jest dostarczyć jednostce oryginały dokumentów zarejestrowanych w stypendialnym systemie USOS web UwB.
8. Studenci, którzy pobierają świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów mogą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.
9. Nienależnie pobrane świadczenie lub brak dostarczenia do jednostki oryginałów dokumentów potwierdzających zasadność jego przyznania może skutkować koniecznością zwrotu przyznanego świadczenia.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone