Komunikat Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie stypendium dla osób niepełnosprawnych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.
2. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upłynęła w terminach określonych w art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).
3. Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznane na podstawie w/w orzeczeń są wypłacane w sposób ciągły do czasu dostarczenia nowych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
4. Po ustaniu stanu zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie:
– studenci, których ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upłynęła przed 31 marca 2020 r. zobowiązani są dostarczyć do Sekcji – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych dokumenty potwierdzające złożenie w ustawowym terminie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
– studenci zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dostarczyć je do Sekcji – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
5. Studenci, którzy pobierają świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów lub nie poinformują uczelni o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia, mogą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.
6. Nienależnie pobrane stypendium lub brak dostarczenia do Sekcji – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych oryginału orzeczenia skutkuje koniecznością zwrotu przyznanego stypendium.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone