Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-informatikos fakulteto veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2014 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-informatikos fakulteto realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-informatikos fakulteto veiklą įvertinti teigiamai (Vertinimo išvados).

Vertinimo išvados pateiktos Balstogės universitetui ir Lenkijos akreditavimo agentūrai (Polish Accreditation Committee).


Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Strateginis valdymas

 • Lankstumas ir greitas sprendimų priėmimas, kuris taip pat yra susijęs su mažu Fakulteto dydžiu;
 • Fakulteto vykdomai misijai ypač padeda mažesnis mokestis už mokslą, kuris iš tikrųjų suteikia galimybę neturtingai tautinių mažumų bendruomenei;
 • Geri personalo tarpusavio, taip pat personalo ir studentų, santykiai Fakultete;
 • Visi Fakulteto akademinės bendruomenės nariai žino Fakulteto misiją ir pagrindinius tikslus;
 • Geri ir dinamiški Fakulteto santykiai su išorės dalininkais ir alumnais;
 • Racionalus ir ekonomiškas finansų valdymas;
 • Fakultetas organizuoja daug įvairios veiklos (išorės svečių atviros paskaitos ir pranešimai, renginiai);
 • Socaliniams dalininkams leidžiama esant galimybei naudotis Fakulteto patalpomis, o tai yra geras bendradarbiavimo ženklas;
 • Teigiamai vertinama maža infrastruktūra, t. y. mažas institucijos dydis teigiamai vertinamas personalo prieinamumo prasme;
 • Veiksmingas studentų grįžtamasis ryšys;
 • Fakulteto pastangos bendradarbiauti su kitomis organizacijomis (naudotis kitų institucijų patalpomis, kaip antai vienos gimnazijos sporto sale).

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Labai aukštas absolventų įsidarbinimo lygis;
 • Išorės socialiniai dalininkai, studentai, absolventai ir statistiniai duomenys patvirtina, kad absolventų parengimo kokybė ir kompetencija yra aukšta;
 • Efektyvus šiuolaikinių naujovių taikymas dėstymo procese;
 • Išorės asmenys ir socialiniai dalininkai dalyvauja studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijose;
 • Akademinė parama studentams (pavyzdžiui, Blackboard);
 • Maža infrastruktūra turi teigiamų aspektų – mažas institucijos dydis, personalo (administracijos, dėstytojų, vadovybės) pasiekiamumas;
 • Geri studentų ir dėstytojų santykiai;
 • Matomi geri santykiai su visuomene ir paslaugos bendruomenei;
 • Daug atvirų paskaitų ir pokalbių, kuriuose dalyvauja išorės partneriai;
 • Socialinių dalininkų dėmesys ir teigiamas požiūris į Fakultetą; jie yra linkę didinti ir toliau plėtoti bendradarbiavimą su Fakultetu;
 • Tinkama didaktinė ir profesinė parama dėstytojams (pavyzdžiui, premijos prie atlyginimų, knygų pirkimas);
 • Pastangos bendradarbiauti su kitomis organizacijomis (pavyzdžiui, naudoti kitų institucijų patalpas, kaip antai gimnazijos sporto salę).

Mokslo ir (arba) meno veikla

 • Gera bazinė parama dėstytojams tyrimų klausimu (prieiga prie duomenų bazių ir žurnalų, finansinė parama norintiesiems dalyvauti konferencijose, pirkti literatūrą ir t. t.);
 • Įdarbinami patyrę aukštesnes pareigas užimantys dėstytojai, turintys patirties, galinčios turėti teigiamą poveikį mokslinių tyrimų gebėjimams stiprinti;
 • Geras bendradarbiavimas su socialiniais dalininkais ir aplinka.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Fakultetas bendradarbiauja su daug partnerių ir organizacijų;
 • Geri ir dinamiški ryšiai su visuomene ir bendruomenei teikiamos paslaugos;
 • Teigiamas dalininkų požiūris ir susidomėjimas siekiant toliau bendradarbiauti su Fakultetu;
 • Fakultete organizuojama daug atvirų paskaitų, kuriose dalyvauja išorės partneriai, ir atvirų renginių visuomenei;
 • Žemesni mokesčiai už mokslą nei kitose aukštojo mokslo institucijose Vilniuje.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Parengti aiškią ir išsamią strategiją, kurioje būtų numatyti konkretūs tikslai, veiklos rodikliai ir įgyvendinimo stebėsena, siekiant sistemingai vertinti Fakulteto pažangą ar nustatyti trūkumus;
 • Parengti rizikos vertinimo strategiją finansų ir naujos infrastruktūros srityse;
 • Parengti integruotą kokybės užtikrinimo strategiją, siekiant sukurti formuojamuosius ir apibendrinamuosius visų Fakulteto funkcijų procesus;
 • Sukurti išsamią vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, kuri integruotų visas esamas kokybės užtikrinimo priemones;
 • Kokybės strategija turi numatyti konkrečius tikslus ir rodiklius;
 • Studentus įtraukti į visą kokybės sistemą (kuriant priemones, strategiją, analizuojant priemonių rezultatus ir rengiant raštu SS);
 • Parengti kur kas detalesnę tarptautiškumo strategiją;
 • Svarstant, kokią studijų programą pasiūlyti, atsižvelgti ne vien tik į studentų interesus (apklausiant potencialius studentus, ką jie norėtų studijuoti), bet ir į aplinką (darbo rinkos prognozes ir visuomenės iššūkius) bei Fakulteto pajėgumus. Kitaip tariant, negalima atsižvelgti tik į stojančiuosius (studentus) ateityje, tačiau reikia numatyti ir rezultatą (darbo rinkos ir visuomenės poreikius) bei kontekstą (Fakulteto pajėgumus);
 • Dėti visas pastangas dėl naujų patalpų;
 • Ieškoti priemonių, padedančių mažinti problemas, susijusias su studentams teikiamomis paslaugomis, kol bus įsigytos naujos patalpos (įrenginiai, sukurta infrastruktūra, bendrosios patalpos ir t. t.);
 • Geriau atlikti refleksyviąją analizę ir SS įvairioms auditorijoms ateityje;
 • Dekanas turėtų apsvarstyti ir kai kurias valdymo kompetencijas perduoti personalui ir komitetams;
 • Didinti sprendimų priėmimo ir finansų skaidrumą;
 • Sukurti tvirtą ir išsamią rizikos strategiją / politiką;
 • Užtikrinti visapusišką atitiktį Lietuvos kokybės reikalavimams (SKVC) ir aktyviau dalyvauti užtikrinant Europos aukštojo mokslo erdvės standartus ir gairių kokybę;
 • Įsitraukti neformalioje studijoje, kurioje lyginamos lenkų, lietuvių ir Europos AM universitetų sistemos apskritai.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Dėti daugiau pastangų būsimiems darbo rinkos ir visuomenės poreikiams nustatyti priimant sprendimus, kokias studijų programas siūlyti ateityje;
 • Dėti daugiau pastangų ieškant galimybių studentams atlikti praktiką;
 • Ieškoti priemonių, kaip didinti Fakulteto tarptautiškumą;
 • Įdarbinti pakankamai savų dėstytojų, siekiant išvengti kiek įmanoma priklausomybės nuo Balstogės universiteto atvykstančiųjų dėstytojų;
 • Gerinti mokymąsi, paramą ir personalo bibliotekoje klausimus.

Mokslo ir (arba) meno veikla

 • Sukurti mokslinių tyrimų strategiją ir nustatyti tikslus;
 • Dekanas turėtų deleguoti mokslinių tyrimų koordinavimą kitam asmeniui ar komitetui;
 • Personalui suorganizuoti anglų kalbos kursus, kad jie galėtų geriau bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje ir pagerintų personalo judumą; priimant naujus darbuotojus, ypatingą dėmesį skirti anglų ar kitos užsienio kalbos žinioms;
 • Balstogės universitetui daugiau padėti gerinant Fakulteto mokslinių tyrimų pajėgumus (pvz., Fakulteto dėstytojus įtraukti į kitų universiteto fakultetų tyrimų projektus arba skelbti bendras publikacijas).

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Aktyviau ieškoti tinkamų vietų studentų praktikai atlikti;
 • Toliau siūlyti mokymosi visą gyvenimą galimybes, kurios būtų skirtos absolventų poreikiams ir visuomenei plačiąja prasme;
 • Stebėti potencialių studentų ir jau priimtų studentų socialinį ekonominį statusą; ieškoti būdų, kaip padėti neturtingai lenkų mažumos bendruomenei.


2014 Wszystkie prawa zastrzeżone