Pamięci prof. Edwarda Szpilewskiego

ŚP. Prof. EDWARD SZPILEWSKI

Matematyk, informatyk, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor.
 
Urodził się 29 V 1935 roku w Mińsku. W 1958 r. ukończył z wyróżnieniem matematykę na Uniwersytecie Wileńskim i zaczął pracować jako nauczyciel matematyki w Szkole Średniej nr 5 (obecnie im. J. Lelewela) w Wilnie. W latach 1959-1961 studiował technikę obliczeniową i informatykę w Moskiewskim Instytucie Energetycznym. W latach 1964 – 1967 r. odbywał studia doktoranckie w Instytucie Automatyki i Telemechaniki Akademii Nauk ZSRR w Moskwie. Tamże w 1968 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w roku 1984 – stopień naukowy doktora habilitowanego, który został nadany przez Radę Naukową Instytutu Problemów Sterowania AN ZSRR. W 1997 senat Uniwersytetu Technologicznego w Kownie nadał mu tytuł profesora.
Opublikował ponad 100 artykułów naukowych w kraju i za granicą.
 
W latach 1967-1984 pracował jako starszy pracownik naukowy w Instytucie Fizyki i Matematyki AN Litwy, w l. 1984-2002 pracował na stanowisku głównego pracownika naukowego Instytutu matematyki i Informatyki AN Litwy. Jednocześnie od roku 1971 zajmował się pracą pedagogiczną. Pracował na stanowisku docenta w Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Radiotechniki w Wilnie, na stanowisku profesora: w Katedrze Informatyki Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina, w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego, w Instytucie Informatyki oraz na Wydziale Ekonomiczno – Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Był inicjatorem i założycielem Stowarzyszenia Polaków Naukowców Litwy. W latach 1989-1995 organizował i prowadził Olimpiadę Matematyczną dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania. Wyjeżdżał z laureatami olimpiady na Ogólnopolską Olimpiadę Matematyczną do Warszawy. Od roku 1991 organizował wyjazdy nauczycieli matematyki na Seminarium Edukacji Matematycznej do Polski. Od roku 1994 organizował Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Europejski” w szkołach polskich Wilna i Wileńszczyzny.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone