Speakers & Moderators

Arkadiusz Bieliński - doktor nauk prawnych, pracownik dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego; zastępca dyrektora Filii UwB w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym, prawie rodzinnym, prawie nowoczesnych technologii oraz w Alternatywnych Metodach Rozwiązywania Sporów. Stały mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy sądzie okręgowym w Białymstoku. Prelegent na szkoleniach organizowanych przez samorząd zawodowy radców prawnych i adwokatów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adam Doliwa - dr hab., prof. UwB. Dyrektor Filii UwB w Wilnie, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa UwB. W latach 2014-2018 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (XII kadencji). Specjalizuje się w prawie prywatnym i ustrojowym prawie samorządu terytorialnego. Autor ponad 130 opublikowanych prac naukowych, w tym monografii, podręczników i komentarzy do ustaw, współautor Systemu Prawa Prywatnego. Wypromował dwoje doktorów nauk prawnych. Aktualne zainteresowania naukowe to: aksjologia prawa prywatnego, problematyka cywilnoprawnych klauzul generalnych, społeczno-gospodarcze determinanty zasady autonomii woli podmiotów prawa cywilnego, dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marek Grajek - kryptolog, historyk i dziennikarz. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor i współautor kilkunastu książek z obszaru historii kryptologii, wśród nich bestsellerowej pozycji „Enigma. Bliżej prawdy” (nagroda Historycznej Książki Roku 2008) oraz „Nie tylko Enigma. Ryba, która przemówiła” (Popularno-naukowa Książka Roku 2014).

Kontakt: 

Marek Hołyński – absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, doktoryzował się w Instytucie Cybernetyki Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. W latach 1981-1989 był profesorem na wydziale Computer Science Uniwersytetu Bostońskiego i równolegle samodzielnym pracownikiem badawczym Massachusetts Institute of Technology. Następnie w Dolinie Krzemowej projektował graficzne stacje robocze oraz opracowywał algorytmy grafiki komputerowej, wykorzystywane m.in. w „Parku Jurajskim” i „Terminatorze 2”. Po powrocie do Polski w latach 2008-2018 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Maszyn Matematycznych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego wybrany w 1981 r. do pierwszego Zarządu Głównego, prezes PTI w kadencji 2008-2011.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tomasz Kulisiewicz – absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Zajmuje się m. in. zagadnieniami wykorzystania otwartych danych w administracji publicznej i w budowie inteligentnych miast, a także historią informatyki w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Publikacje w monografiach SGH, UKSW, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Óbuda (Węgry), analizy eksperckie dla Komisji Europejskiej. Wiceprezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI, członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka przy PTI. Współzałożyciel Stowarzyszenia Komputer w Firmie oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paweł Księżak - dr hab., profesor UŁ, kierownik Zakładu Obrotu Nieruchomościami i Prawa Rolnego UŁ; naukowo specjalizuje się w prawie cywilnym, ostatnio w szczególności w problematyce sztucznej inteligencji w prawie cywilnym. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i jednego doktora, był recenzentem sześciu prac doktorskich i jednej rozprawy habilitacyjnej. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego, w tym pięciu książek; współautor dwóch komentarzy do kodeksu cywilnego.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mieczysław Muraszkiewicz – profesor informatyki i kierownik Katedry Informatyki na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie (filia Uniwersytetu w Białymstoku) oraz profesor w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą sieciowych systemów informacyjnych, systemów mobilnych, sztucznej inteligencji (metod reprezentacji wiedzy, technik uczenia się maszyn, eksploracji danych). Interesują go także związki techniki z procesami społecznymi i kulturowymi. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji oraz 3 książek. Wypromował 21 doktorów. Kierował lub brał udział jako ekspert w projektach m.in. dla UNIDO, FAO, UNEP, UNESCO, Banku Światowego i Komisji Europejskiej.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Monika Namysłowska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autorka ponad 120 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim dotyczących m.in. prawa konsumenckiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nowych technologii. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką” (nr projektu: 2018/31/B/HS5/01169). Członek kolegium redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego (ETS) oraz internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR). Gościnny wykładowca m.in. na Uniwersytecie w Regensburgu, Georg-August-Universität w Getyndze, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster (Niemcy) i Uniwersytecie w Pampelunie (Hiszpania).Członek Rady Doradczej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za kadencji Adama Jassera. Wspólnik w kancelarii radców prawnych Lubasz i Wspólnicy.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dariusz Szostek - dr hab. prof UO, Profesor WPIA UO, Przewodniczący Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii WPiA UO, Członek EU Blockhaton Forum EUIPO (European Union Property Office) Komisji Europejskiej, członek ELI (European Law Institute) w Wiedniu, Stażysta Uniwersytetu w Wilnie, Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor czasopisma naukowego Prawo Mediów Elektronicznych. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa nowych technologii wydanych w Polsce jak i zagranicą (m.in. Nomos Germany) w tym Bestselerów wydawniczych (Blockchain and Law, IT i bezpieczeństwo danych w Kancelarii prawnej, Komentarz do Prawa Konsumenckiego), wykładowca, uczestnik grantów międzynarodowych (m.in. Smart Human-Orented Platform for Connected Factories Horizon 2020). Laureat Przeglądu Prawa Sądowego za Komentarz do Prawa Konsumenckiego), Nagroda IV Forum Mediów Elektronicznych.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kazimierz Trzęsicki – profesor zwyczajny. W pracy naukowej podejmuje zagadnienia logiki i jej zastosowań w informatyce. W zakresie filozofii nauki rozważa kwestie filozoficzne i etyczne informatyki oraz sztucznej inteligencji. Autor ponad 100 publikacji,  w znacznej części anglojęzycznych,  w tym 13 monografii. Do 2017 r. współredaktor „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” (https://content.sciendo.com/view/journals/slgr/slgr-overview.xml) czasopisma wydawanego przez De Gruytera. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji. Współorganizator konferencji „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” (do 2019 r. odbyło się  14 edycji, http://irys.wi.pb.edu.pl/terw/pl/index.html). Członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mariusz Załucki - profesor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik Katedry Prawa Cywilnego tej Uczelni, visiting professor na Wydziale Prawa University of New South Wales w Sydney, autor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii, odbył staże naukowe i wykładał m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech. 

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.