Polsko-Białoruska Szkoła Prawa, Białystok-Grodno, 10-17.09.2017

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Prawa Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały zapraszają studentów i doktorantów UwB do wzięcia udziału w I Polsko-Białoruskiej Szkole Prawa, która odbędzie się w Białymstoku i Grodnie w dniach 10 – 17.09.2017 r. Szkoła jest wspólnym, międzynarodowym programem edukacyjnym, którego celem jest przybliżenie systemów prawnych Republiki Białoruskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, a także podniesienie poziomu praktycznej znajomości prawniczego języka rosyjskiego. Studenci i doktoranci obu Uniwersytetów są zaproszeni do wzięcia udziału w zajęciach przygotowanych przez białoruskich i polskich specjalistów, praktyków i teoretyków prawa.


Opiekunem naukowym i kierownikiem Szkoły, ze strony Wydziału Prawa UwB, jest dr Jarosław Matwiejuk, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Uniwersytetami Europy Wschodniej. Natomiast ze strony białoruskiej nadzór naukowy sprawuje dr Rimma Kliuczko. Pierwsza połowa Szkoły odbędzie na Wydziale Prawa UwB w Białymstoku, natomiast druga połowa będzie kontynuowana na Wydziale Prawa w Grodnie. Oba uniwersytety zapewniają uczestnikom Szkoły zakwaterowanie i wyżywienie.


Osoby biorące udział w programie ponoszą koszty podróży, ubezpieczenia i ewentualne opłaty wizowe. Wymagane jest posiadanie ważnego paszportu. Przy kwalifikowaniu do udziału w Szkole decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w naborze mają studenci i doktoranci Wydziału Prawa UwB. Zgłoszenia studentów UwB do uczestnictwa w programie przyjmuje drogą elektroniczną sekretarz Szkoły mgr Piotr Białas, Dział Współpracy Międzynarodowej, e-mail: p.bialas@uwb.edu.pl


Liczba miejsc jest ograniczona. Słuchacze Szkoły otrzymają certyfikat wystawiony przez obie uczelnie partnerskie.


Serdecznie zapraszamy!

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone