Praktyki studenckie, krok po kroku

Student zobowiązany jest do:

 

 1. Zapoznania się z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych i Ramowym programem praktyk.
 2. Wybrania Organizatora praktyki (miejsca praktyki). Proponowane miejsca praktyk są zamieszczone na stronie Biura Karier i Promocji http://uwb.lt/biuro2/category/praktyki_studenckie/. Student ma prawo wskazania innego miejsca odbycia praktyki, pod warunkiem jego zgodności z programem praktyki.
 3. Do złożenia w Biurze Karier (3 piętro, pokój 303-1) lub przesłania [email protected] ,,Deklarację planowanej praktyki zawodowej’’, nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia.
 4. Zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) (Jolanta Lištvan, [email protected], +37061221465).
 5. Wypełnienia w 2 egzemplarzach ,,Umowy o organizację praktyki zawodowej’’. Umowa zawarta między Uniwersytetem w Białymstoku a instytucją przyjmującą na praktykę.
 6. Dostarczenia 1 egzemplarza do Biura Karier po tym jak będzie podpisana ,,Umowa o organizację praktyki zawodowej’’ przez osobę reprezentującą instytucję przyjmującą na praktykę.
 7. W trakcie praktyki:

 8. Wypełnienia ,,Dziennika praktyk’’ w języku polskim.
 9. Po zakończeniu praktyki

 10. Zgłoszenia się do opiekuna praktyk, aby zaliczyć na ocenę praktykę.

 

ZALICZENIE PRACY ZAWODOWEJ JAKO PRAKTYKI STUDENCKIEJ

 

 1. Na równi z odbyciem praktyki może być zaliczona praca zawodowa studenta. Powinno to być zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych zawarty na okres nie krótszy niż 3 miesiące.
 2. W celu uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu odbycia praktyki student wypełnia te same dokumenty jak i osoba odbywająca praktykę. Osoby pracujące powinny także prowadzić ,,Dziennik praktyk’’.

 

TERMIN PRAKTYKI

 Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 zgodnie z planem studiów danego kierunku pierwszego stopnia, mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych według następującego schematu:

 • Praktyka zawodowa – 1 miesięczna –> zaliczana po 4 semestrze (nie później niż ostatni dzień sesji poprawkowej 4 semestru);
 • Praktyka zawodowa – 2 miesięczna –> zaliczana w trakcie 6 semestru (nie później niż do 30 czerwca).

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później zgodnie z planem studiów danego kierunku pierwszego stopnia, mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych według następującego schematu:

 • Praktyka zawodowa – 1 miesięczna –> zaliczana po 3 semestrze (nie później niż ostatni dzień sesji poprawkowej 3 semestru);
 • Praktyka zawodowa – 1 miesięczna –> zaliczana po 5 semestrze (nie później niż ostatni dzień sesji poprawkowej 5 semestru);
 • Praktyka zawodowa – 4 miesięczna –> zaliczana w trakcie 6 semestru (nie później niż do 30 czerwca).

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później zgodnie z planem studiów kierunku EKONOMIA drugiego stopnia, mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych według następującego schematu:

 • Praktyka zawodowa – 3 miesięczna –> zaliczana w trakcie 4 semestru (nie później niż do 30 czerwca).

 

 

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone