Ostatnie artykuły


Rossa 2017
Czytaj dalej
Działalność
Samorząd Studencki Studenckiego UwB Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Organy Samorządu wyrażają opinię, decydują lub współdecydują z organami Uniwersytetu w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, we wszystkich sprawach dotyczących studentów i doktorantów. Samorząd Studencki opracowuje i promuje kodeks etyki studenta. Corocznie organizuje święta studenckie Otrzęsiny, Juwenalia itp. W ramach ostatnich Juwenaliów w 2014 roku w Forum Palace wystąpił zespół ENEJ, zaś w 2016 roku zespół FEEL.
Członkowie SS
Galeria
Forma kontaktowa