Sprawozdanie z udziału w konferencji “Europa Wschodnia w badaniach interdyscyplinarnych”

Dni 19 – 21 września spędziłam w Poznaniu, gdzie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbywała się I Międzynarodowa Studencko – Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza pn. „Europa Wschodnia w badaniach interdyscyplinarnych”. W związku z faktem, że konferencja miała charakter międzynarodowy, wystąpienia odbywały się w językach: polskim, rosyjskim oraz angielskim.


Każdy dzień konferencji został przyporządkowany jednemu z trzech tematów: społeczeństwo, przeszłość oraz gospodarka. Szczególną uwagę zwrócono na sytuację i procesy zachodzące w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, a więc krajach będących rdzeniem nieistniejącego już Związku Radzieckiego.


Dużą popularnością podczas wystąpień cieszyła się postać Władimira Putina. Podjęto próbę wskazania fenomenu popularności obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej, analizowano od strony socjotechnicznej jego wystąpienia noworoczne, a także ukazano jego wizerunek kreowany w międzynarodowych plakatach Loesje. Drugiego dnia konferencji odbyła się debata ekspercka, w której udział wzięli Tadeusz Iwański reprezentujący Ośrodek Studiów Wschodnich oraz Piotr Andrusieczko, dziennikarz i ukrainoznawca. Temat debaty – „Przyszłość relacji ukraińsko – rosyjskich po przełomie roku 2014” – pozwolił na szerokie nakreślenie obecnej sytuacji na Ukrainie i w Republice Donieckiej w aspekcie ekonomicznym, społecznym oraz politycznym, a także stosunków między Rosją a Ukrainą oraz dalszych perspektyw ich zmian. Obaj eksperci mieli możliwość podzielenia się informacjami „z pierwszej ręki”, co umożliwiło im stworzenie obiektywnej analizy obecnych zdarzeń w regionie.


Ostatni dzień konferencji został poświęcony ekonomii i dziedzinom pokrewnym. Zostały zawarte w nim wystąpienia dotyczące między innymi sytuacji ekonomicznej na Ukrainie w ostatnich latach czy kryzysu gospodarczego, jaki miał miejsce w Federacji Rosyjskiej w latach 2014 – 2016 ze szczególnym uwzględnieniem jego przyczyn i skutków w aspekcie społeczno – ekonomicznym.


Moje wystąpienie poświęcone było ukazaniu sytuacji białoruskiej gospodarki w aspekcie osiągania przez nią stabilizacji makroekonomicznej w latach 2005 – 2014. Jako metodę badawczą wykorzystałam model Pięciokąta Stabilizacji Makroekonomicznej (PSM), który został rozpowszechniony w Polsce w drugiej połowie ubiegłego stulecia przez profesora G. Kołodko. Model PSM pozwala na graficzne ukazanie stabilizacji gospodarczej w oparciu o pięć wskaźników makroekonomicznych. Należą do nich: wzrost PKB, stopa bezrobocia, stopa inflacji (CPI), saldo budżetu państwa oraz saldo rachunku obrotów bieżących.


Różnorodność tematów poruszanych na konferencji pozwoliła na szersze spojrzenie na analizowane kraje. Dziedziny takie jak społeczeństwo, ekonomia czy historia przeplatają się ze sobą, tworząc wzajemne sieci powiązań i oddziałując na siebie w sposób przyczynowo – skutkowy.


Daria Pilarczyk (Ekonomia, 2 rok II stopień)
Członek Koła Naukowego Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone