Wykład dla studentów 1 roku

Szanowni Państwo,
w najbliższy czwartek, 9.12.2021 r., w godz. 15:30-17:00 na platformie MSTeams odbędzie się wykład dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia (wszystkie kierunki) pt. “Jak dobrze studiować?” Wykład poprowadzi dr Marcin Kolemba z Wydziału Nauk o Edukacji UwB.


UWAGA: obecność na wykładzie obowiązkowa!


Link do wykładu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae7b338b4ff9e4022939ae01ccae108e3%40thread.tacv2/1638822346033?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2288d81fee-55b3-4446-bada-4ae0ba970a7c%22%7d

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone