XVI Międzynarodowa Konferencja na naszym Wydziale

22 września odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja “Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym” zorganizowana przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych i Prawa Finansowego i Katedrą Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy udziale Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Zgromadziła ona około stu uczestników z Polski, Litwy, Czech, Rumunii, Rosji. Konferencja miała na celu umożliwienie prezentacji i dyskusji na temat relacji pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi a publicznym interesem finansowym. Istotnym elementem Konferencji było także Seminarium dla Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, w którym wzięli udział pracownicy naszego Wydziału mgr Robert Aliukonis, mgr Ernest Ginc i mgr Stanisław Pilżys. Seminarium było związane z prezentacją referatów i dyskusją nad nimi, któremu towarzyszył konkurs na najlepsze artykuły i prezentacje. Owocem Konferencji będzie monografia pokonferencyjna wydana w języku angielskim. Konferencję zaszczyciła swą obecnością Pani Urszula Doroszewska Ambasador RP na Litwie.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone