Zbiór informacji dotyczących odbywania praktyk na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie.

Przede wszystkim wprowadzamy możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk studenckich. W takiej sytuacji skan podania skierowanego do Zastępcy Dyrektora wraz ze skanem umowy o pracę należy przesyłać na adres Biura Karier i Promocji ([email protected]). Wówczas skany podań ze zgodą Zastępcy Dyrektora na zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk są przesyłane opiekunom praktyk przez pracownika Biura Karier i Promocji.


Ci studenci, którzy odbyli już praktyki i posiadają uzupełnione dzienniki praktyk mogą przesyłać ich skany w celu uzyskania zaliczenia w USOSie. Po wznowieniu zajęć na Uczelni są obowiązani do dostarczenia do opiekuna praktyk dziennika w formie papierowej. Opiekun, po dokonaniu wpisu zaliczenia, skan dzienniczka przesyła do dziekanatu z informacją, że dokonał wpisu zaliczenia z praktyk i podaniem jego daty.


Osobom, które nie pracują i nie mają możliwości odbycia praktyki zorganizowanej we własnym zakresie, mogą odbyć praktykę w formie zdalnej. W tym przypadku wymagane jest złożenie przez studenta zgłoszenia na praktykę wraz z oświadczeniem odnośnie RODO do osoby zajmującej się praktykami ([email protected]). Następnie owo zgłoszenie jest przesyłane do miejsca gdzie praktyka ma być odbywana, który już bezpośrednio kontaktuje się ze studentem (np. poprzez adres mailowy podany w zgłoszeniu) określając co student ma robić w ramach praktyki. Następnie, po zakończeniu praktyki, wystawia on zaświadczenie (opinia instytucji o studencie) studentowi o odbytej praktyce określając kiedy się odbyła (termin ten powinien być zgodny z tym podanym w zgłoszeniu i zgodny z programem studiów). Skan owego zaświadczenia student przesyła opiekunowi praktyk, który na tej podstawie zalicza je w USOSie.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone