Uniwersytet w Białymstoku

 

Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 roku z przekształcenia istniejącej 29 lat Filii Uniwersytet Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy sprawiły, że dziś UwB jest jedną z największych i najprężniejszych jednostek akademickich w północno-wschodniej Polsce.

W skład Uniwersytetu wchodzi dziesięć wydziałów, w tym zamiejscowy w Siedlcach i zagraniczny w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 900 nauczycieli akademickich (ponad 200 to samodzielni pracownicy naukowi). Obecnie uczelnia kształci ponad 18 tysięcy studentów na 28 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Proponuje też bogatą ofertę studiów podyplomowych – 90 rodzajów.
Studia doktoranckie prowadzone są w ramach pięciu jednostek UwB: Wydziału Prawa, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Filologicznego, Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Wydziału Biologiczno-Chemicznego. UwB posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 4 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Na uczelni działa aktywnie ponad 70 kół naukowych i organizacji studenckich.
UwB na konto swoich osiągnięć naukowych może wpisać udział w 5., 6. i 7. Programie Ramowym oraz w programie DAPHNE III. Dzięki udziałowi w tych programach realizował projekty badawcze z zakresu fizyki, chemii, pedagogiki, informatyki i matematyki, ekonomii oraz filologii.

W ramach 6PR fizycy z UwB prowadzili projekt Combined Study of Nanostructured Magnetic Materials (NANOMAG-LAB), a obecnie uczestniczą w 7PR w projekcie Femtosecond Opto-magnetism and Novel Approaches to Ultrafast Magnetism at the Nanoscale (FANTOMAS). Wydział Pedagogiki i Psychologii z kolei realizował projekt: Intimate partner violence against elderly women w ramach programu DAPHNE III.

Uniwersytet w Białymstoku realizuje obecnie 39 umów o współpracy naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi. Uczestniczy też w europejskim programie edukacyjnym Erasmus od 1999 roku. W ramach tego programu uniwersytet współpracuje z 104 uczelniami partnerskimi z 22 państw Unii Europejskiej, a także z Turcji i Szwajcarii.

Kierunki kształcenia są dostosowywane do potrzeb i możliwości regionu. Uwzględniają też potrzeby naszych rodaków mieszkających za wschodnią granicą. W programie studiów Uniwersytetu w Białymstoku znalazły się studia nad teologią Kościoła katolickiego i prawosławnego. Mają one ważny wymiar ekumeniczny i akcentują specyfikę uczelni.Potwierdzeniem jakości zajęć dydaktycznych na UwB jest m.in. fakt przyznania przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną certyfikatu wysokiej jakości kształcenia czterem kierunkom: historii, ekonomii, chemii i biologii. Z kolei Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła do tej pory akredytacji: administracji, biologii, chemii, ochronie środowiska, informatyce, pedagogice, prawu, matematyce, filologii i filologii polskiej, socjologii, historii, fizyce i ekonomii. Od 2008 roku kierunek chemia może poszczycić się europejska akredytacją “Eurobachelor Label” i “Euromaster Label”.

W uznaniu wielkich zasług na polu nauki i życia społeczno-politycznego Uniwersytet nadał tytuł doktora honoris causa dziesięciu wybitnym postaciom: Prof. Jerzemu Wilkinowi, Prof. Brunonowi Hołystowi, Prezydentowi RP na Uchodźstwie – śp. Ryszardowi Kaczorowskiemu, twórcy paryskiej „Kultury” – śp. Jerzemu Gedroyciowi, śp. Prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu, śp. Prof. Andrzejowi Wyczańskiemu, zwierzchnikowi autokefalicznego kościoła prawosławnego Polsce – Metropolicie Sawie, Prof. Marcelowi Morabito, Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu Prof. Edwardowi Ozorowskiemu, Prof. Keiichi Yamanaka.Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią, która wciąż się rozwija, stwarza coraz lepsze warunki do pracy naukowej i studiowania. Dowodzą tego m.in. inwestycje: zbudowanie Biblioteki Uniwersyteckiej, budowa auli Wydziału Prawa, Hali Sportowej, centrum obliczeniowego i budynku dydaktycznego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki. Największym przedsięwzięciem w dziejach uczelni jest budowa kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku.
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone