Valstybinis studijų fondas

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS

Studijų kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Aukštoji mokykla sudaro asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą ir pateikia jį Valstybiniam studijų fondui.

Kas gali pretenduoti į studijų kainos kompensavimą?
Pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro)* studijų pakopos valstybės nefinansuojamų studijų studentai pabaigę studijų metus ir pasiekę geriausių studijų rezultatų, t.y.
– neturintys akademinių skolų;
– įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
– pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį (pažymių vidurkis atitinkamu studijų laikotarpiu – ne mažiau nei 7 balai).
*įstoję nuo 2017 m. sausio 1 d.

Ar visiems geriausių rezultatų pasiekusiems studentams bus kompensuojama studijų kaina?
Deja, tokios garantijos nėra, kadangi Valstybinis studijų fondas, atsižvelgdamas į studentų skaičių studijų kryptyje, kiekvienais metais nustato finansuojamų vietų kvotą studijų kryptyje. Sudarant sąrašus, kiekvienoje studijų kryptyje sudaromos studentų konkursinės eilės nuo aukščiausio vidurkio iki žemiausio ir sumokėta kaina kompensuojama Valstybinio studijų fondo nustatytam skaičiui geriausiai besimokančių studentų toje kryptyje.

Ar kompensuojama visa sumokėta studijų kaina?
Kompensuojama faktiškai sumokėta studijų kaina, ne didesnė kaip norminė studijų kaina.

Kiek kartų ir kada yra skiriama už studijas sumokėtos kainos kompensacija?
Asmenims, įstojusiems po 2017 sausio 1 d., studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.

Ar studentas turi teikti prašymą?
Studentams, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, Valstybinis studijų fondas išsiunčia pranešimus (paprastai lapkričio mėn.) elektroniniu paštu ir SMS žinute. Studentai, gavę tokį pranešimą, per nurodytą terminą turi Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimasSTUDIJŲ KAINOS DALIES KOMPENSAVIMAS ATLIKUSIEMS KARO TARNYBĄ

Studijų kainos dalies kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Aukštoji mokykla sudaro asmenų, kuriems siūloma kompensuoti dalį už studijas sumokėtos kainos, sąrašą ir pateikia jį Valstybiniam studijų fondui.

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?
Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę asmenys, kurie:
– pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios (bakalauro) arba antrosios (magistro) pakopos studijų programas ar yra baigę studijas;
– karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus atlikę po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
– karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus pradėję iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
– visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavę valstybės nefinansuojamoje vietoje;
– neturi akademinių skolų;
– studijas pradėję praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
– karo tarnybą atlikę praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

Kas kiek laiko yra skiriama už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija?
Kompensuojama yra vieną kartą metuose, pavasario semestre.

Ar reikia teikti prašymą?
Asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų turi Valstybiniam studijų fondui pateikti nustatytos formos prašymą ir pateikti fondo nurodytus dokumentus. Asmuo, kuris karo tarnybą atliko prieš studijas ar jų metu, privalo apie tai pranešti MRU Akademinių reikalų centrui bei pateikti tai liudijančius dokumentus. Sąrašus asmenų, kurie gali gauti kainos dalies kompensacijas, sudaro ir Valstybiniam studijų fondui pateikia aukštoji mokykla.

Kokia suma yra kompensuojama?
Kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Kaip asmenys yra informuojami, jog yra paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija?
Asmuo informuojamas išsiunčiant jam pranešimą elektroniniu paštu.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams


VALSTYBĖS SKIRIAMA SOCIALINĖ STIPENDIJA

Gavėjai: Pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro), trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos ir profesinių studijų studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Kas gali pretenduoti į valstybės skiriamą socialinę stipendiją?
Socialinė stipendija skiriama studentams, kurie atitinka bet vieną iš šių kriterijų:
– yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą;
– turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
– yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos dydis: 6,5 BSI (1 BSI = 42 Eur) per mėnesį.

Skyrimas ir mokėjimas: socialinė stipendija skiriama semestrui ir mokama kas mėnesį.

Prašymai socialinei stipendijai gauti teikiami Valstybiniams studijų fondui kiekvieną semestrą:
Pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d.
Rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d.


TIKSLINĖ IŠMOKA

Gavėjai: pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro), trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos ir profesinių studijų studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:
– yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
– turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
– aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja pagal pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos ar profesinių studijų programas.

Tikslinės išmokos dydis. 160 Eur per mėnesį.

Prašymai tikslinei išmokai gauti teikiami Valstybiniams studijų fondui kiekvieną semestrą:
Pavasario semestrą – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d.;
Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone